กฎหมายอีอีซีเปิดช่อง ให้สิทธิต่างชาติถือครอง”ที่ดิน-คอนโด” 100%

กฎหมายอีอีซีเปิดช่อง

ให้สิทธิต่างชาติถือครอง”ที่ดิน-คอนโด” 100%

ยุคนี้ถือเป็นเวลาที่ต้องมีการปรับบ้านปรุงเมือง (Redefined Habitat) จึงเหมาะสมกับการสร้างบ้านแปลงเมือง เพราะเมืองไทยกำลังเดินสู่การปฏิรูปประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูประถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเวทีสัมมนาใหญ่ “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด”ปรับบ้าน ปรุงเมือง” เสริมแก่งผู้ประกอบการ ยกระดับสถาปนิกไทยสู่สากล จัด ดินเนอร์ ทอล์ค “ ASA Real Estate Forum Dinner talk Award 2018”  “ปรับบ้าน ปรุงเมือง … Redefined Habitat” ระดมความคิดมองไทยในวันหน้าอีก20 ปีข้างหน้าล้อยุทธศาสตร์ชาติคิดใหม่บูรณาการเมือง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน ASA Real Estate Forum Dinner talk Award2018  สิ่งที่ต้องการบอกล่าวในเวทีนี้มี 3 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

 1.ยุทธศาสตร์ชาติ ที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติผ่านขณะนี้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีได้เสร็จสิ้นแล้ว  อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในแต่ละภาค เริ่มต้นที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ ภาคใต้ และกลับมาที่ภาคกลางเป็นพื้นที่สุดท้าย โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นำเนื้อหาที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปปรุงแล้วจึงนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตามด้วยการนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ จากนั้นจึงทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย คาดว่าจะนำมาประกาศใช้ในเดือนสิงหาคมนี้

การมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องยืนยันการยอมรับจากนาชาติ ทำให้หลายองค์กร ได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับไทย รวมถึงองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ซึ่งไทยเคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกหลายครั้งในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการตอบรับ ล่าสุด เลขาธิการโออีซีดี เดินทางมาเยือนไทย โดยเข้าพบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก โออีซีดี ซึ่งเป็นผลมาจากากรมียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน

ทั้งนี้การมีร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นตัวที่สะท้อนให้นานาชาติทั่วโลกได้เห็นทิศทางการเดินของประเทศในระยะยาวต่อเนื่องใน 10-20 ปี ที่แตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีอายุเพียง 5 ปี จึงสั้นเกินไปที่จะมองเห็นทิศทางการเดินในอนาคตของประเทศ นั่นจึงเป็นสิ่งที่นักธุรกิจต่างชาติได้เรียกร้องมาโดยตลอดที่ต้องการให้ไทยได้มียุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้เขียนไว้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ทุกรัฐบาลจะต้องทำตามมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นการเพิ่มหน่วยงาน หรือโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ไม่เช่นนั้นมีความผิดทางกฎหมายถือว่าบิดเบือนรัฐธรรมนูญ แต่หากรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศไม่เห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว และต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนเช่นเดียวกันกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ นั่นคือมีกระบวนการับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

“วันนี้เรามีเป้าหมายทิศทางของประเทศระยะยาวอีก 10-20ปี ชัดเจน เป็นสิ่งที่นักลงทุน นักธุรกิจ อยากจะเห็น หากนักการเมืองบางรัฐบาลเห็นว่าการยึดอำนาจเขียนไว้ยาว 20 ปี ที่ใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายลูกรองรับชัดเจน ดังนั้นผูกมัดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และกระทั่งศาล รวมถึงรัฐสภา ต้องทำตาม ใครประพฤติ ปฏิบัติ เบี่ยงเบนยุทธศาสตร์ ไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะจะมีคณะกรรมการท้วงติง และมีความผิดตามกฎหมาย มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น หากนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศไม่อยากผูกมัด ต้องการแก้ไข ก็ต้องทำในกระบวนการเดียวกัน คือแก้ไขแล้ว เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน ส่งสภานิติบัญญัติแล้วจึงทูลเกล้าฯ”

คลอด EEC ดึงทุนต่างชาติ ดันอสังหาฯตะวันออกเฟื่องฟู

2.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC-Eastern Economic Corridor) ได้ผ่านร่างความเห็นชอบของสภาในวาระ 2 และวาระ 3 แล้ว ซึ่งสภามีมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ซึ่งมี 3 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทุกด้านตามที่นักลงทุน และภาคธุรกิจได้เคยเรียกร้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น ยานยนต์ หุ่นยนต์ ซ่อมเครื่องบิน โรงพยาบาลครบวงจร เป็นต้น

ทั้งนี้การส่งเสริมใน 3 จังหวัดจะแบ่งโซนกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประมาณ 10 โซนในพื้นที่ ที่ได้รับการส่งเสริมพิเศษ หรือเรียกว่าไข่แดง เช่น ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมือง และผังเมืองใหม่ ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะด้านภายในพื้นที่ รวมถึงการให้สิทธิ์คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การซื้ออาคารชุดทั้ง100%

 อีกทั้งยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีหลายด้านที่เหนือกว่าสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดจนการให้สิทธิทำงานสำหรับคนต่างด้าว โดยไม่ต้องขออนุญาต ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวเข้ามาพักอาศัย สามารถโอนเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อีกทั้งยังมีสิทธิ์ด้าน การประกอบอาชีพ ที่จะมีมาตรฐานเฉพาะในเขต ที่เดิมอาจจะต้องมีการสอบ แต่ในพื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกเว้น ซึ่งจะมีการทดสอบบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายEEC สิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

“เป็นมาตรการหนึ่งที่จำเป็นต้องให้สิทธิ เมื่อเราเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุน แต่จะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมบางอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ ซ่อมเครื่องบิน หุ่นยนต์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ครบวงจร ทางสมาคมสถาปนิกฯจึงควรจับตาดูเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิก มีบทบาทในการเข้าไปปรับปรุงเมืองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่พักอาศัย “

คิโยตินกฎหมายซ้ำซ้อน

3.แนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรฐกิจ

เมืองไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายหลายฉบับที่ทำให้เกิดการยุ่งยาก ซับซ้อนกัน  ล้าสมัย จำนวนมากหรือรวยกฎหมาย มีกฎหมายที่ขัดแย้งกันเองบางฉบับห้ามทำ บางฉบับทำได้ในหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น การยิงนกเป็ดน้ำ หากยิงบนฟ้า และยิงในน้ำมีกฎหมายเกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า แต่หากยิงในน้ำใช้พ.ร.บ.. สงวนพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีโทษแตกต่างกัน รวมถึงกฎหมายการห้ามใช้เครื่องขยายเสียง ที่ถูกใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกกลับยังไม่มีการยกเลิก จนถึงปี 2561ก็ยังมีการใช้อยู่

ทั้งนี้ เอกชนเคยลงความเห็นว่าให้มีการแก้ไขยกเลิกกฎหมายที่ซ้ำซ้อน ซึ่งมีการยอมลงขันว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เหมือนอย่างเช่นที่เกาหลี ใช้บริการที่ปรึกษาต่างประเทศในการศึกษาและยกเลิกกฎหมาย 7.000 ฉบับได้ภายใน 6 เดือนทำให้เอกชนไทยลงขันงบประมาส่วนตัว จ้างผลศึกษาความเป็นไปได้ แต่ยังไม่สามารถทำได้เพราะภาครัฐยังไม่ตัดสินใจ แต่วันนี้รัฐบาลตัดสินใจลงความเห็นแล้วว่าถึงเวลาที่ต้องมีการยกเลิกกฎหมายที่ซับซ้อน ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หรือที่เรียกว่าการประหารกฎหมาย

เรียบเรียงโดย :  กัญสุชญา สุวรรณคร (บรรณาธิการข่าว PropDNA)