[ภาพข่าว]พฤกษา ลงนาม MOU ร่วมกับ สอศ. มุ่งพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0

พฤกษา ลงนาม MOU ร่วมกับ สอศ.

มุ่งพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 พร้อมสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่พฤกษาใส่ใจและให้ความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทย ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม