วิธีประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี

วิธีประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี
..
การซื้อขายบ้านที่ดินจากกรมบังคับคดีนั้น
เป็นขั้นตอนการขายทอดตลาด
เพื่อที่จะขายทรัพย์ตามสภาพ
ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน คอนโด โรงงาน ให้แก่ผู้ที่สนใจ
โดยผู้เข้าประมูลนั้น..จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมกับเตรียมเงินสด
หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายให้แก่กองจำหน่ายทรัพย์สิน
ของกรมบังคับคดี เป็นผู้รับเงิน
เพื่อใช้เป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา
จำนวนเงินที่วางก่อนประมูลเป็นจำนวน 50000 บาท
..
เมื่อวางเงินประกันแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ป้ายประมูล 1 ใบ
เพื่อยกในการประมูลสู้ราคา..
ในส่วนราคาที่เริ่มประมูลนั้น
ราคาเริ่มต้นที่ 80% ของราคาประเมิน
เจ้าพนักงานบังคับคดีถ้าครั้งแรกไม่สามารถขายได้
จะเสนอราคาครั้งต่อๆ
ไปจนถึงครั้งที่ 5 จะเริ่มประมูลในราคา 50%
แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่มีผู้เสนอสูงสุดในครั้งก่อน
..
เมื่อประมูลชนะ ต้องนำเงินส่วนที่เหลือ
หักลบกับหลักประกันที่ประมูลไว้
มาชำระกับเจ้าพนังงานบังคับดคีให้เสร็จภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่ซื้อทรัพย์นั้นได้ หากไม่มาตามกำหนด
ต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงิน
แจ้งเหตุผลต่อเจ้าพนักงาน
แล้วแต่เจ้าพนังงานเห็นสมควร เช่น 3 เดือน
หากระบุแล้วจะไม่มีการขยายเวลาวางเงินอีก
หากไม่สามารถนำเงินที่เหลือมาชำระได้ เงินมัดจำที่วางไว้
จะถูกริบเงิน และทรัพย์นั้นจะถูกขายทอดตลาดต่อไป
..
หากการขายทอดตลาดครั้งต่อไป
ได้ราคาสุทธิต่ำกว่าครั้งก่อนเท่าใด
ผู้ประมูลครั้งใหม่ที่ชนะต้องชดใช้ให้เต็มจำนวน
ที่ประมูลไว้ในครั้งก่อนและต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ
สำหรับการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ด้วย

ขอบคุณบทความจาก P.R.A  Academy