ผลการศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ณ ไตรมาส 4 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

     ผลการศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ณ ไตรมาส 4 ปี 2560

ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำการศึกษาดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ปี 2555 เป็นปีฐาน และจัดทำดัชนีเป็นรายไตรมาส

ในการศึกษา ศขอ. ได้ใช้ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน โดยจะคัดเลือกเฉพาะที่ดินเปล่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีขนาดที่ดินตั้งแต่ 200 ตารางวาขึ้นไป และจะใช้ข้อมูลเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนที่เป็น “นิติบุคคล” เท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นราคาซื้อขายจริง ซึ่งบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายหรือรายได้ให้ถูกต้องเพื่อสามารถคำนวณภาษี และค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้อย่างถูกต้อง ส่วนข้อมูลที่ผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็น “บุคคลธรรมดา” ไม่นำมาคำนวณค่าดัชนี เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่ผู้โอนอาจแจ้งต่ำกว่าราคาที่แท้จริง เพื่อประโยชน์ในการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การคำนวณค่าดัชนีฯ ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Chain Laspeyres โดยราคาที่ดินเปล่าที่นำมาคำนวณคือ ราคาเฉลี่ยต่อตารางวา ซึ่งถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2555-2559 โดยปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้แก่ 1) ปัจจัยทำเลที่ตั้งของที่ดิน 2) ปัจจัยแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3) ปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่าน โดยค่าดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 165.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.6 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555 = 100)
และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 146.3 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2556 คือ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9% ส่วนในปี 2559
มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6% (ดูแผนภูมิที่ 1)

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 168.3 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 166.5 จุด และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 149.6 จุด ทั้งนี้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา มีการปรับเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2559 คือ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และช่วงเวลาที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ไตรมาส 1 ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 (แผนภูมิที่ 2)

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2555 โดยผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปัจจัยแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประมาณร้อยละ 22.8 กล่าวคือ ถ้าหากมีการการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22.8

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ในภาพรวมปัจจัยเส้นทางรถไฟฟ้า มีผลต่อราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ประมาณร้อยละ 24.6 กล่าวคือ ถ้าหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกิดขึ้น เช่น การเริ่มโครงการ หรือการก่อสร้าง หรือการเปิดให้บริการ ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 24.6 (ดูตารางที่ 1)

การปรับราคาเพิ่มขึ้น 5 อันดับแรกของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ตามแนวเส้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 พบว่า ทำเลที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าสาย MRT ผ่านจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 173.7 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 29.0 ต่อปี อันดับสอง สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 169.5 หรือเฉลี่ยร้อยละ 28.2 ต่อปี
อันดับสาม สายสีทอง (ช่วงธนบุรี-ประชาธิปก) มีปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.9 หรือเฉลี่ยร้อยละ 24.8 ต่อปี อันดับสี่ สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.1 เฉลี่ยร้อยละ 24.7 ต่อปี และอันดับห้า สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-มธ.รังสิต) มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.3 หรือเฉลี่ยร้อยละ 24.1 ต่อปี (ดูตารางที่ 2)

——————————————————————————

แผนภูมิและตารางประกอบ

ผลการศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ณ ไตรมาส 4 ปี 2560

ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

 

แผนภูมิและตารางประกอบ

ผลการศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ณ ไตรมาส 4 ปี 2560

ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่

             กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

ปัจจัย % การปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน
แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 22.8%
เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 24.6%


ตารางที่ 2
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการปรับราคา

             เพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรกในไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

อันดับ เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน % การปรับเพิ่มขึ้น
เทียบกับปี 2555
% การปรับเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยต่อปี

1 MRT 173.7% 29.0%
2 สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง) 169.5% 28.2%
3 สายสีทอง (ช่วงธนบุรี-ประชาธิปก) 148.9% 24.8%
4 สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 148.1% 24.7%
5 สายสีแดงเข้ม (ช่วงบางซื่อ-มธ.รังสิต) 144.3% 24.1%


ตารางที่ 3
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ กรุงเทพฯปริมณฑล รายไตรมาส

    ระหว่างปี 2555-2560

ปี ไตรมาส Index ΔQoQ ΔYoY
2555 Q1 96.5  
2555 Q2 98.0 1.5%
2555 Q3 100.1 2.2%
2555 Q4 105.4 5.3%
2556 Q1 106.5 1.0% 10.3%
2556 Q2 111.4 4.6% 13.7%
2556 Q3 116.8 4.8% 16.7%
2556 Q4 124.9 7.0% 18.5%
2557 Q1 126.7 1.4% 19.0%
2557 Q2 127.3 0.5% 14.2%
2557 Q3 128.2 0.7% 9.8%
2557 Q4 130.7 2.0% 4.6%
2558 Q1 138.8 6.2% 9.6%
2558 Q2 139.9 0.8% 9.9%
2558 Q3 140.0 0.1% 9.2%
2558 Q4 141.0 0.7% 7.9%
2559 Q1 142.5 1.1% 2.7%
2559 Q2 145.2 1.9% 3.8%
2559 Q3 147.9 1.8% 5.6%
2559 Q4 149.6 1.2% 6.1%
2560 Q1 162.9 8.9% 14.3%
2560 Q2 164.6 1.0% 13.3%
2560 Q3 166.5 1.2% 12.6%
2560 Q4 168.3 1.1% 12.5%