SC Asset รับ 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020 ประเภทรางวัลดีเด่น Investor Relations Awards พร้อมรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

SC Asset  รับ 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020 ประเภทรางวัลดีเด่น
 Investor Relations Awards  พร้อมรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท พร้อมกับ นางปรารถนา แพทย์สมาน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมรับ 2 รางวัลเกียรติยศในงาน SET Awards 2020  โดยรางวัลแรก Investor Relations Awards ประเภทรางวัลดีเด่น สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับอีกรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนจำนวน 124 บริษัท โดยมี นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย