SC ASSET มุ่งจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คว้ารางวัล Active Participation Award “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ”

SC ASSET มุ่งจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คว้ารางวัล Active Participation Award  “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ”

นายจีระศักดิ์ เตชะทวีกุล Head of Property Management  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารจากอาคารสำนักงานชินวัตร 3  ได้รับประกาศเกียรติคุณประเภทรางวัล Active Participation Award  “โครงการถนนวิภาวดี ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” จากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือจัดการขยะในองค์กรอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ SC ASSET เป็น 1 ใน 11 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทดังกล่าวผ่านทางระบบออนไลน์ (Virtual Event) เมื่อวันก่อน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ การร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรต่อเนื่อง และ ลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือ ทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัท รวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การทำให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ หน่วยงานอิสระ และภาคเอกชน  แบ่งเป็น  2 ประเภทรางวัล ได้แก่  Low carbon business waste management จำนวน 3  บริษัท และ Active Participation Award  จำนวน 11 บริษัท

#SCASSET #SCยั่งยืน