พฤกษาร่วมกับกทม. และ WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

พฤกษาร่วมกับกทม. และ WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
 ในโครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

 พฤกษาตอกย้ำจุดยืนด้านความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) เล็งเห็นปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทั่วโลก จึงเข้าร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR) กับกรุงเทพมหานคร  และองค์กร WWF ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  รณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับเมืองใหญ่ทั่วโลก มากกว่า 7,000 เมือง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20:30 – 21:30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวพรทิพย์ พงษ์พิพัฒนเมธี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ โดยมี  พล.ต.ท. โสภณ  พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนในครั้งล่าสุดนั้น สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 29.4 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมงที่จัดขึ้นในครั้งนี้แล้ว พฤกษายังได้ร่วมลงนามในการเแสดงเจตจำนงเพื่อลดภาวะโลกร้อนตลอดทั้งปี 2564  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมใน 4 ด้าน ได้แก่

  1. การอนุรักษ์พลังงาน : เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ( Solar Cell) ในโครงการที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ กว่า 100 โครงการ
  2. ลดการขนส่ง : ที่โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดจำนวนเที่ยวลง มุ่งลดการใช้น้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว : ในโครงการที่อยู่อาศัย ได้มีการออกแบบเรื่องพื้นที่สีเขียวในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง
  4. การจัดการขยะมูลฝอย : โครงการคัดแยกพลาสติกที่ยืดได้ ส่งคืนกลับรีไซเคิลในโครงการ วน@Pruksa, การใช้โบรชัวร์อิเล็คทรอนิค (E-Brochure) เพื่อลดการใช้กระดาษ, โครงการขุดลอกคูคลอง “คลองสวยน้ำใส” และ การคัดแยกขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงโครงการลดการเผาขยะในไซด์ก่อสร้าง ลดการปล่อยก๊าซออกซิเจน และลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ พฤกษาจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564 โดยออกเป็นนโยบายและมีแผนดำเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป