TOA เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเป้าองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

TOA เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งเป้าองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon Footprint for Organization: CFO) ประจำปี 2565 เพิ่มเติม 1 แห่ง คือ โรงงานทีโอเอสำโรง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา โรงงานทีโอเอบางนา ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TOA ในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณจตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนว่า “TOA เป็นองค์กรธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(Environment, Social and Governance: ESG) ใส่ใจเรื่องผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ดังนั้น จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนั้น TOA จึงได้ผนวกความสำคัญของ ESG เข้ากับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังต่อทุกกิจกรรมขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กร  อาทิ การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีบำบัดน้ำเสียเพื่อปรับสภาพน้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม การใช้พลังงานไฟฟ้า การขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดการของเสียต่างๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น ทั้งนี้ จากแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะมีส่วนทำให้บริษัทฯสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”

สำหรับปี 2565 นี้ TOA ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง สู่อุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร ใส่ใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกต่าง ๆ  โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์  TOA จึงได้ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ที่โรงงานทีโอเอ จ.สมุทรปราการ เพื่อนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ถือเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ TOA ได้ตั้งเป้าการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ( Carbon Footprint for Organization: CFO) ร่วมกันของโรงงานทีโอเอบางนา และโรงงานทีโอเอสำโรง  และการขึ้นทะบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ให้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 นี้  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก และผลักดันให้ TOA มุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป