TCMA ร่วมยินดีสมาชิกรับรางวัล Thailand Green & Smart Mining Award 2024

TCMA ร่วมยินดีสมาชิกรับรางวัล Thailand Green & Smart Mining Award 2024

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมยินดี 3 บริษัทสมาชิกคว้ารางวัลแห่งความภูมิใจ ‘Thailand Green & Smart Mining Awards 2024’ พร้อมสนับสนุนสมาชิกนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ายกระดับการทำเหมืองปูนซีเมนต์ มุ่งสู่เป้าหมายปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2593 

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า TCMA กำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของไทย ตามแนวทางเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) สอดคล้องนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรแร่มาใช้อย่างคุ้มค่า และพัฒนาพื้นที่เหมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ จุดเรียนรู้สำหรับชุมชน สร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำเหมืองของประเทศสู่ Smart and Green Mining  และสามารถปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero GHG Emission) ในปี พ.ศ. 2593

“TCMA ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 สมาชิก ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้ารับรางวัล Thailand Green & Smart Mining Awards 2024 เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความโดดเด่นด้านบริหารจัดการเหมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดย TCMA พร้อมสนับสนุนสมาชิกร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยกระดับการทำเหมืองของไทยสู่ Smart and Green Mining เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐพัฒนาเหมืองปูนซีเมนต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560” ดร.ชนะ กล่าว

สำหรับพิธีมอบรางวัล Thailand Green & Smart Mining Awards 2024 ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ในงาน  Thailand Green and Smart Mining Forum 2024 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้ยังคงรักษามาตรฐานในการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่รายอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น