SIRI เผยผลจากความมุ่งมั่นสู่ Sansiri Sustainability Mission ติดลิสต์ “หุ้นยั่งยืนปี 63” THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) คว้าคะแนนการให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมพุ่งกว่า 91 คะแนน

SIRI เผยผลจากความมุ่งมั่นสู่ Sansiri Sustainability Mission
ติดลิสต์ “หุ้นยั่งยืนปี 63” THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI)
คว้าคะแนนการให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมพุ่งกว่า 91 คะแนน

นางสาววรางคณา อัครสถาพร รักษาการ ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติคุณจากดร. ภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จากการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในทั้ง 3 มิติ คือมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ทั้งนี้ บริษัทมีผลงานโดดเด่น จากการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตามแผนโมเดลธุรกิจเปลี่ยนโลกที่ได้วางไว้ โดยยกระดับจาก Sansiri Green Mission สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน Sansiri Sustainability Mission ในปี 2563 บทพิสูจน์จากผลงานที่สำคัญ อาทิ

  • การจัดทำ EIA หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • การวางเป้าหมายการคัดแยกขยะ 100% ทั้งในออฟฟิศแสนสิริ, Construction Site และ Residents ทุกโครงการของแสนสิริ, คอมมูนิตี้และโรงแรม โดยวางเป้าหมายกำจัดขยะให้เป็น Zero Waste ภายใน 3 ปี 
  • การพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของลูกบ้านและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการลดใช้พลังงาน ตั้งแต่การออกแบบ การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ Solar Roof, การใช้ Solar Street Light ในทุกพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การนำ Smart Meter มาใช้งานในบางโครงการเพื่อความสะดวกและประหยัดไฟ, การนำ Smart Move มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อขยายความสามารถการใช้งานจากลูกบ้านสู่สาธารณชนผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งต่อยอดการใช้งาน EV แก่ผู้บริการและลูกบ้าน
  • การสานต่อ Sansiri Sustainability 2020 เดินหน้าส่งต่อชุมชนที่มีความสุข (Make a Great Neighborhood) ในโครงการ แสนสิริ แบคยาร์ด (Sansiri Backyard) ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างที่รอการพัฒนาโครงการในรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกผักผลไม้ปลอดสารที่พร้อมส่งมอบผลผลิตให้กับพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชนใกล้เคียงและเด็กด้อยโอกาส สร้างความเป็นชุมชนยั่งยืนในเมือง พื้นที่เรียนรู้ และใช้ชีวิตแบบใส่ใจสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการดำเนินโครงการในปี 2562 มีพื้นที่กว่า 14 ไร่ ที่โครงการ T77 และหัวหิน ซึ่งผลผลิตบางส่วนที่จัดจำหน่ายได้นำกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งแสนสิริยังวางแผนนำผลผลิตปลอดสารนี้ไปใช้ที่สิริ เฮาส์ และโรงแรมของแสนสิริที่หัวหินและเขาใหญ่ในอนาคต

แสนสิริยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือบริการต่างๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนด เพื่อสะท้อนถึงการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใสและสร้างจุดเปลี่ยนสู่สังคมและประเทศไทยในด้าน Waste Management และ Green Space อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอีกในอนาคต ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ ที่ได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

#Sansiri #SansiriSustainability #SansiriGreenMission