SC Asset ดูแลคู่ค้าพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมา ให้การสนับสนุนพร้อมดูแลช่วยเหลือแรงงานและเยาวชนในแคมป์คนงานรวมกว่า 4,000 ชีวิต มุ่งส่งเสริมสังคมใกล้องค์กรยั่งยืน

SC Asset   ดูแลคู่ค้าพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมา ให้การสนับสนุนพร้อมดูแลช่วยเหลือแรงงานและเยาวชนในแคมป์คนงานรวมกว่า 4,000 ชีวิต มุ่งส่งเสริมสังคมใกล้องค์กรยั่งยืน

  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการเป็น Living Solutions Providers และพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิด Human-centric เพื่อลูกค้า  โดยนายปภาณเดช พชรชานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการพัฒนาทรัพย์สิน เปิดเผยถึงสถานการณ์การปิดแคมป์คนงานก่อสร้างระยะเวลา 30 วัน  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของภาครัฐ ว่า   “ภายใต้แนวนโยบายของบริษัทได้มุ่งให้ความสำคัญในการดูแลสังคมใกล้องค์กร ในส่วนของคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมา  โดยพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนงานในแคมป์ทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติจำนวนกว่า 4,000 คน ของโครงการแนวราบและแนวสูงยังเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” 

โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการเชิงรุก ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือ

  • ดำเนินการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เครื่องปรุงรส และน้ำดื่ม กระจายไปยังแคมป์คนงานทุกที่เรียบร้อยแล้ว
  • ให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของผู้รับเหมา โดยได้เจรจาขอความร่วมมือจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ให้ขยายเวลาการชำระหนี้ให้กับผู้รับเหมา รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอื่นๆ ตามความจำเป็น

มาตรการป้องกัน

  • ปรับปรุงแคมป์คนงาน
  • จัดหายาฟ้าทลายโจร

นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขดำเนินการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก เพื่อประเมินและคัดแยกกลุ่มเสี่ยง  พร้อมเข้าสู่ตามขบวนการขั้นตอนของภาครัฐ

นายปภาณเดช กล่าวว่า  “ไม่ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไร  เรื่องสำคัญคือ บริษัทมุ่งสร้างพลังบวกและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเนื่องให้กับสังคมและชุมชนใกล้องค์กร  เพื่อให้คู่ค้าพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมามีความแข็งแกร่ง  พร้อมเดินหน้าเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”