SC Asset จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น

SC Asset จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์
พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC  จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเปิดให้รับชมผ่านรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  เพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2564 เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นี้

#SCAsset #SCการเงินแข็งแกร่ง #SCแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ1