SC Asset คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2565

SC Asset คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2565

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล Head of Sustainable Development (หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2565 ประเภท Sustainability Disclosure Recognition 2022 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ กรรมการบริหารสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA  ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

#SCAsset #ForGoodMornings #SCยั่งยืน