SC คว้า 2 รางวัล อาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 สะท้อนความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ #SCero Mission

SC คว้า  2 รางวัล อาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6
สะท้อนความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ #SCero Mission

นายจิรศักดิ์ เตชะทวีกุล หัวหน้าสายงาน Working Solution  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC  เข้ารับ 2  รางวัลอาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง   ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าพลังงานในอาคาร โดยจัดขึ้น ณ MEA สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพ

สำหรับประเภทรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

1.รางวัลโล่ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 และ​ อาคาร​ เอสซี​ ทาวเวอร์

2 รางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ อาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอดเยี่ยม อาคารชินวัตรทาวเวอร์3​ และ​ อาคารเอสซี ทาวเวอร์

ทั้งนี้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน.ได้พัฒนาขึ้นและเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)  สำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของประเทศอีกด้วย

#SCAsset #SCยั่งยืน #SCeroMission