NOBLE ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565 มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่างยั่งยืน

NOBLE ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565
มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ-บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ “NOBLE” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย  

นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับการ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้บริษัทฯมุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทยอย่างยั่งยืน