HBA จับมือสถาบันอุดมศึกษาชื่อดังร่วมสนับสนุนงานวิชาการ หวังยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรเพิ่มโอกาสธุรกิจโตแกร่ง

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบุคลากรในสายวิชาชีพการก่อสร้าง  หลังบรรลุข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เน้นส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกด้าน ขณะที่นายกสมาคม HBA หวังสานความร่วมมือระยะยาว เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจรับสร้างบ้าน หนุนยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association :HBA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจการรับสร้างบ้านทั้งในทางปฏิบัติ และทางวิชาการ โดยล่าสุดสมาคมฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาและบุคลาการของสถาบันการศึกษาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะประกอบด้วย  ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การศึกษา และบุคลากรของสมาคมและสถานประกอบการในเครือข่าย  โดยที่สถาบันการศึกษาจะให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของสมาคม และสถานประกอบการในเครือข่าย โดยการรับเข้าศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและการประชุมทางวิชาการที่สถาบันการศึกษาจัดให้มีขึ้น

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจะให้การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่หลักสูตรระยะสั้น การวิจัยและพัฒนาสื่อการฝึกอบรม ข่าวสารทางวิชาการให้แก่สมาคมฯ และสถานประกอบการในเครือข่าย  และในทางกลับกันสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะสนับสนุนสถาบันการศึกษาโดยรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างบ้าน และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม  รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างเต็ม ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทักษะในการทำงานวิชาชีพ

“การลงนามข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสมาคมฯ และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่จะสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร และในที่สุดก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านอีกทางหนึ่งด้วย โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการระหว่างสมาคมฯ และสถาบันการศึกษานั้นเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และยกระดับคุณภาพการก่อสร้างให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจรับสร้างบ้าน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” นางศิริพร กล่าว

ทั้งนี้นอกจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 3 แห่งนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ยังได้มีความร่วมมือในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยจัดให้มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน โดยในความร่วมมือนั้น ทาง สอศ. ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิค ดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ เอง ได้รับเยาวชนภาคอาชีวศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานในบริษัทสมาชิก ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ

ด้านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวด้วยว่า สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายได้ตั้งไว้ และเกิดความร่วมมือระหว่างกันต่อเนื่องอีกในระยะยาว ซึ่งเมื่อภาคธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ยังมีแผนงานที่จะเดินหน้าสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  อีกในอนาคต