FPT ปลื้ม! กวาดมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รับการันตี “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings – GRESB – CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ”

FPT ปลื้ม! กวาดมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
รับการันตี หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings GRESB – CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ประกาศความโดดเด่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางด้านความยั่งยืน พิสูจน์ด้วยการได้รับการจัดอันดับและรับรองมาตรฐานทั้งระดับสากลและระดับประเทศรวม 3 มาตรฐานติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ได้แก่ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings มาตรฐาน GRESB และการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ 5 ดาว ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้ FPT ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ AA โดยเป็นที่รู้จักในชื่อเดิมว่า หุ้นยั่งยืน THSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ พร้อมด้วยการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน FPT ผ่านการรับประเมินจาก GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) หนึ่งในมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลที่ประเมินการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด สูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัททั่วโลกและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เข้าร่วมการประเมิน นอกจากนี้ ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินงาน (Standing Investments) และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects)

ด้านการบริหารบริษัทตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปรงใส FPT เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของ ตลท. และได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS)