FPT ตัวจริงด้านอสังหาฯครบวงจรในยุคดิจิทัล ส่งท้ายปีด้วยรางวัลล่าสุด Thailand Digital Excellence Awards 2021 สาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization

FPT ตัวจริงด้านอสังหาฯครบวงจรในยุคดิจิทัล
ส่งท้ายปีด้วยรางวัลล่าสุด Thailand Digital Excellence Awards 2021
สาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นตัวแทน บริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 ในสาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA โดยมี นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ขวา) กรรมการบริหารของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เข้ารับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 ในสาขา Thai Digital Champion for Rapid Business Digitization ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ The Boston Consulting Group (BCG) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นตัวแทนบริษัท   เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล และร่วมเสวนากับ BCG และผู้ชนะรางวัลบริษัทอื่นเกี่ยวกับ Digital Transformation รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย

การได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021 ครั้งนี้ สะท้อนความสำเร็จของบริษัทฯ ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่น ตลอดจนความพร้อมในการปรับตัวในอนาคตและปฏิรูปองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

เพื่อให้สอดรับกับเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  FPT จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกมิติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ พร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าน่าจดจำแก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน