‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 65 ตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้หลัก ESG

‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 65 ตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้หลัก ESG
 

สมกับเป็นบริษัทที่นำหลัก ESG เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล ล่าสุด ‘สาธิต สุดบรรทัด’ ผู้บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT นำบริษัทฯ ติดรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การวางแผนลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกให้น่าอยู่และยั่งยืน