เอสซี แอสเสท มุ่งนำร่องยกระดับทักษะดิจิทัล ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการจ้างงานคนพิการ

เอสซี แอสเสท มุ่งนำร่องยกระดับทักษะดิจิทัล ร่วมกับภาครัฐและเอกชน
เพื่อยกระดับการจ้างงานคนพิการ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายดิเรก ตยาคี Head of Living Solutions เป็นตัวแทนบริษัทและเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมทักษะดิจิทัล พร้อมกับร่วมเสวนาเรื่องการสร้างโอกาสคนพิการแบบยั่งยืนในยุค New Normal จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยมูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม (SAF)  และบริษัท วัลเคน โคอะลิชั่น จํากัด ในงานแถลงข่าวEmpowering Disability to Thriving in Digital Era: ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” โดยเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และเพื่อยกระดับการจ้างงานคนพิการ ระหว่างพันธมิตรภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการ นำร่องยกระดับทักษะดิจิทัลแก่คนพิการสู่การเป็น AI Trainers ในยุคนิวนอร์มอล  ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ งาน Empowering Disability to Thriving in Digital Era ถือเป็นเวทีสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ความตระหนักรู้ด้านการใช้ไซเบอร์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแสดงแนวคิดและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้พิการ ก่อนนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในสายงานดิจิทัล พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในสายงานดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น