เอสซี แอสเสท จับมือภาคีเครือข่ายร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ยกระดับการจ้างงานคนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ NLP ซึ่งเป็น 1 ใน AI ของ RueJai Home OS

เอสซี แอสเสท  จับมือภาคีเครือข่ายร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
ยกระดับการจ้างงานคนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ NLP
ซึ่งเป็น 1 ใน AI ของ RueJai Home OS
 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายดิเรก ตยาคี Head of Living Solutions ร่วมงานประชุม “เชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ” จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พรัอมกับภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ  Achieving Impossible Together เพื่อส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการทำงานงานของผู้พิการในการจัดเตรียมข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) และพร้อมทำงานในตำแหน่ง AI Trainerโดย SC ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ NLP ซึ่งเป็น 1 ใน AI ของ RueJai Home OS ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน