เอสซี แอสเสท คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2564

เอสซี แอสเสท คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2564
 

 นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) Director of  Sustainability Disclosure  Community เป็นผู้มอบ ซึ่งเอสซี  แอสเสท ได้เป็นหนึ่งในประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน ทั้งนี้ เอสซี แอสเสท ได้ถูกพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผ่านมา

การรับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นอีกขั้นของความสำเร็จจากการให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในปีที่ผ่านมา และเอสซี แอสเสทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเดินหน้าควบคู่ไปกับการเติมโตขององค์กรต่อไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5    หอศิลป กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน