เอสซี แอสเสท คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2563 ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020

เอสซี แอสเสท คว้ารางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2563
ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 

นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020” โดยมีนางสาววีรญา ปรียาพันธ์ กรรมการบริหารสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล

ทั้งนี้ เอสซีฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานการแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 (สนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัท) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน