“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 
2563
  

คุณธีริศรา พวงประโคน ประธานบริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและตรงตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน สำหรับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง และยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน   ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน