เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย กวาดรางวัลและมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGR-GRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
กวาดรางวัลและมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก
คว้า “หุ้นยั่งยืน (THSI)-CGRGRESB” ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย  ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน สอดรับกับโอกาสทางธุรกิจและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) โดยล่าสุด ได้รับการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 3 มาตรฐาน พิสูจน์ความเร็จในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ความสำเร็จด้าน ESG ในปี 2565 ที่สำคัญประกอบด้วย

  • การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • การได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • การได้รับจัดอันดับมาตรฐานในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรวัดระดับสากล

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT กล่าวว่า “ด้วยบทบาทของผู้นำในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ FPT มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างสอดคล้องกับแนวทางด้าน ESG เสมอมาในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม-สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจทุกมิติโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นสำคัญ พร้อมรักษามาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มต่อไป”
การได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯที่มีพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน

 

และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ฯลฯ รวมถึงเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พร้อมกันนี้ ในระดับสากล บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนจาก GRESB ซึ่งในปีนี้ FPT ได้รับการจัดอันดับในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัททั่วโลกและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เข้าร่วมการประเมิน โดยมีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับกลุ่มบริษัทประเภท Real Estate Company – Other นอกจากนี้ยังได้รับ GRESB Green Star ในหมวดโครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นและอยู่ระหว่างดำเนินงาน (Standing Investments) และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่มีการบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ FPT ยังได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์