5_นายเสริญ วิเทศพงษ์ ผู้อำนวยการ บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด หร