ออลล์ อินสไปร์ แจ้งยกเลิกการเพิ่มทุนเนื่องจากมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจและเพื่อชำระหนี้ของบริษัท

ออลล์ อินสไปร์ แจ้งยกเลิกการเพิ่มทุนเนื่องจากมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ในการดำเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจและเพื่อชำระหนี้ของบริษัท
 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ เนื่องด้วยบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการดำเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจในอนาคตและชำระหนี้ของบริษัท ทั้งนี้ หวังเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป 

คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวาระที่ 2 เรื่องการให้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSD) โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อชำระคืนหนี้ของบริษัท และใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฯ และวาระที่ 4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

เนื่องด้วยบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทยังมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจรวมถึงใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้ของบริษัท ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 จึงเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ดังกล่าวข้างต้น 

สำหรับการยกเลิกการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไปให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน