ศุภาลัย ร่วมขับเคลื่อน CECI: Action for Sustainable Future หนุนนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศุภาลัย ร่วมขับเคลื่อน CECI: Action for Sustainable Future
หนุนนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง หนึ่งใน 23 พันธมิตรองค์กรเอกชน ในนามกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ Circular Economy In Construction Industry (CECI) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมในงาน CECI : Action for Sustainable Future ประกอบไปด้วย 5 ภาคส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทธิพย์และเจ้าของโครงการ  ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการก่อสร้าง ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การขับเคลื่อนของกลุ่ม CECI นี้จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด  “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจัดการสภาพภูมิอากาศ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากร มุ่งเน้นรูปแบบ Waste Management ในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อลดความสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิดมูลค่า และประโยชน์สูงสุด ด้วยความมุ่งหวังให้ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs)