ศุภาลัย ร่วมกับ CAC จัดงานสัมมนา “CAC EXECUTIVE BRIEFINGFOR SUPALAI’S SME SUPPLY CHAIN 2022” ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต้านคอร์รัปชัน

ศุภาลัย ร่วมกับ CAC จัดงานสัมมนา
“CAC EXECUTIVE BRIEFINGFOR SUPALAI’S SME SUPPLY CHAIN 2022”
ส่งเสริมธรรมาภิบาล ต้านคอร์รัปชัน

               บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  มุ่งเน้นในการยกระดับคู่ค้าประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ในการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย  หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงจัดงานสัมมนา CAC EXECUTIVE BRIEFING FOR SUPALAI’S SME SUPPLY CHAIN 2022” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้า SME กว่า 150 บริษัท เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SME และสนับสนุนให้คู่ค้าประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับโดยการขอการรับรองจาก CAC

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment Social Governance) ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งศุภาลัยยึดถือมาโดยตลอด การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดแนวทางให้แก่คู่ค้า SME ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและปัญหาคอร์รัปชันต่าง ๆ  อย่างยั่งยืน  การดำเนินธุรกิจมีธรรมาภิบาล  และโปร่งใส   ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คู่ค้า SME ที่เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification เพื่อรับรองเป็นองค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยบริษัทฯ ยินดีเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัคร กับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญในธรรมาภิบาล และความโปร่งใส