ศุภาลัย จัดอันดับ CG 5 ดาว ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

ศุภาลัย จัดอันดับ CG 5 ดาว ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่อง บอกต่อข่าวดีส่งท้ายปี 2564  ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2564 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน