ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายวิฑูรย์ ภาวนาเจริญ ผู้จัดการแผนกออกแบบอาคาร ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รับมอบรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยบริษัทฯ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 อาคาร แบ่งเป็นระดับ ดีเด่น 1 อาคาร ระดับดีมาก 3 อาคาร โดยอาคารที่ได้รับฉลากระดับดีเด่น คือโครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารชุด พื้นที่ใช้งานกว่า 29,000 ตารางเมตร มีผลประหยัดร้อยละ 70.79 มีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำหลังคาแบบ Green Roof รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ส่วนโครงการศุภาลัย ริวา แกรนด์ อาคาร A และ B รวมทั้งโครงการศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 อาคาร C ได้รับฉลากระดับดีมาก

การมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีมติเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำประกาศบังคับใช้ โดยเริ่มจากอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 5,000 และ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน 3 ปีตามลำดับ