ศุภาลัย คว้ารางวัล “CAC Change Agent Award 2023” ต่อเนื่องปีที่ 2

ศุภาลัย คว้ารางวัล “CAC Change Agent Award 2023” ต่อเนื่องปีที่ 2

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขึ้นรับรางวัล CAC Change Agent Award 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้กล่าวรับมอบรางวัลในงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2023 “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นการตอกย้ำและชูจุดยืนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสร้างรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประเทศไทย โดยเชิญชวนคู่ค้าประเภท SME เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพและ ความสามารถคู่ค้า ร่วมสร้าง Supply Chain สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www. supalai.com และ Facebook Page : Supalai