ศุภาลัย คว้ารางวัล “CAC Change Agent Award 2022”

ศุภาลัย คว้ารางวัล “CAC Change Agent Award 2022”

ศุภาลัยรับรางวัล CAC Change Agent Award 2022 โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวรับมอบรางวัลในงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2022 “รวมพลังพันธมิตร รวมพลังต้านโกง” จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นการตอกย้ำและชูจุดยืนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส โดยเชิญชวนคู่ค้าประเภท SME เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าโดยส่งเสริมศักยภาพและความสามารถคู่ค้าเพื่อร่วมสร้าง Supply Chain ให้เกิดความโปร่งใสสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เกิดความอย่างยั่งยืนควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย