ศุภาลัย คว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2564”

ศุภาลัย คว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2564

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ และ นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2564 (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบริษัทจดทะเบียน    ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จากการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2021   ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร

โดยรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) นับเป็นรางวัล     สะท้อนศักยภาพในการบริหารงานของ SPALI ด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน