พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับนานาชาติ

พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับนานาชาติ

พฤกษาได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรแห่งความโปร่งใสในระดับนานาชาติ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล  โดย นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies  สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

องค์กรที่ได้รับ รางวัล ASEAN CG Scorecard Award ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กลางในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน  นอกจากนั้น พฤกษายังได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5   นับเป็นความสำเร็จต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด