พฤกษาคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำองค์กรแห่งความใส่ใจ

 พฤกษาคว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำองค์กรแห่งความใส่ใจ

พฤกษามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน  หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหน่วยงานในตลาดทุน  มอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

โดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพของการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก