บมจ.ศุภาลัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

บมจ.ศุภาลัย ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC” ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันและให้สินบนทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้