จังหวัดแพร่ จัดโชว์ผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง มุ่งสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์โลก (World Craft City) ในอนาคต

จังหวัดแพร่ จัดโชว์ผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
มุ่งสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์โลก (World Craft City) ในอนาคต
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ณ ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการจัดแสดงโชว์ผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2564 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผลสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่สากลด้วยเทคโนโลยี ฝ่าวิกฤตโควิด-19 นำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมานำเสนอ เพื่อหวังขยายฐานตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่สากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ้าพื้นเมืองแพร่ นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องกระบวนการผลิต เทคนิคการตัดเย็บ ด้านการออกแบบให้ทันต่อกระแสแฟชั่น ตามเทรนด์แนวโน้มตลาดและผู้บริโภค เป็นการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์จริงร่วมกับนักออกแบบมืออาชีพที่มีชื่อเสียง และโอกาสทางการตลาด โดยจัดแสดงผลงานการออกแบบและแฟชั่นโชว์ พร้อมทดสอบการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ต้นแบบ เพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถก้าวสู่ตลาดสากล โดยมุ่งหวังดันเมืองแพร่ให้เป็นเมืองแห่งหัตถศิลป์โลก (World Craft City) ในอนาคต

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ได้เร่งดำเนินกิจกรรมยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่สู่สากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จนสำเร็จ โดยเริ่มต้นวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างจังหวัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงลึกให้ความรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่เชิงลึก เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 20 แบบ มาจัดแสดงผลงานและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ โดยมีนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ คุณจิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย ให้เกียรติร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในการแสดงผลงานอีกด้วย