SYS ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ” ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

SYS ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ” 

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

“ฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิต” การสร้างฝายส่งผลถึงระบบนิเวศน์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ป่า และชุมชน และยังช่วยในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันไฟป่าไม่ให้นำพาความเดือดร้อนมาสู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS มีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความต้องการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรม CSR Birthday ซึ่งจะจัดขึ้นในทุก ๆ เดือน เพื่อให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกันได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยแต่ละปีจะมีโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป สำหรับปี 2562 ได้จัดกิจกรรม “สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ” ณ ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า รักษาป่า พร้อมทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเขาภูดร เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของหลายๆ ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการสายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า SYS มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามแนวคิด 3E Concept ได้แก่ 1) Education การพัฒนาคน ส่งเสริมการศึกษา โดย SYS มีโครงการทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่อง ม.1 จนจบ ปริญญาตรี ที่มอบให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทุนเรียนต่อเนื่องระดับ ปวส. รวมถึงโครงการจ้างครูวิชาชีพที่ขาดแคลน เป็นต้น 2) Economy การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าในชุมชน กลุ่มแม่บ้านต่างๆ และการรับแรงงานในท้องถิ่นมาทำงาน เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 20 ปีที่ตั้งโรงงาน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 3) Environment หรือ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม นอกจาก SYS จะใส่ใจดูแลกิจกรรมของโรงงานและการดำเนินธุรกิจไม่ให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนแล้ว SYS ยังร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรม CSR Birthday ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่เกิดในเดือนเดียวกัน ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ดำเนินโครงการนี้ SYS ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาครัฐท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในเชิงมหภาพสืบไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

“กิจกรรม CSR Birthday เป็นโครงการที่ SYS ดำเนินมาครบ 10 ปี ในปีนี้ โดยในช่วงปีแรกๆ พนักงานที่เกิดในแต่ละเดือนจะร่วมกันคิดโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมและไปทำกิจกรรมร่วมกัน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีความหลายหลายตามไอเดียของคนเกิดแต่ละเดือน ต่อมาในช่วงปีที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ทาง SYS โดยหน่วยงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ได้เข้ามาเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยังคง Concept ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำของพนักงาน ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งกิจกรรมล่าสุดเป็นโครงการ สร้างฝาย บวชป่า รักษาต้นน้ำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับกรมป่าไม้ ชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาภูดรห้วยมะหาด เทศบาลตำบลบ้านฉาง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยกิจกรรมมีการสร้างฝายชลอน้ำ 2-3 ฝายต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้งต่อปี ปลูกต้นไม้ รักษาป่า ทำแนวกันไฟ ทำในพื้นที่เขาภูดรทั้งหมด เพื่อชลอน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่น้ำจะไหลลงมาท่วมชุมชนด้านล่างและแนวถนนสุขุมวิทอย่างหนัก และในอนาคตเราจะมีโครงการความร่วมมือ หรือ MOU เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เขาภูดร ระหว่าง SYS ชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด เทศบาลตำบลบ้านฉางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และดูแลพื้นที่ตรงนี้ร่วมกัน”

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ทางด้าน นายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ได้กล่าวว่า เทศบาลบ้านฉางมีหน้าที่ในการดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมดของตำบาลบ้านฉาง รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน โดยสร้างความสะดวกให้ประชาชน เช่น เพิ่มแสงสว่างตามท้องถนนและซอยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังดูแลในด้านสุขภาพ โดยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำโครงการเชิญชวนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชน หรือหน่วยงานเทศบาลให้ได้เข้าไปร่วมฟื้นฟูปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ในป่าชุมชนซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ “ในการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนเขาภูดรในครั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านฉางมีความยินดีที่ SYS ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่เขาภูดรห้วยมะหาด ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมนี้ ทางเทศบาลบ้านฉางได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นว่ามีจุดไหนเหมาะสมที่จะทำฝายชะลอน้ำบ้าง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นอย่างมาก” นายอนุศักดิ์ กล่าว

อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด คือ ชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูแลฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชน ทั้งระบบนิเวศน์ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำและสัตว์ป่า ตลอดจนการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลกฏระเบียบที่อยู่ภายใต้กรมป่าไม้ รวมถึงในเรื่องของไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาในหลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งจะมีด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้านแหล่งต้นน้ำ ด้านการป้องกันไฟป่า ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชน การควบคุมกฏระเบียบกติกาของป่าชุมชน ตามระเบียบของกรมป่าไม้ และด้านการติดตามผลและการตรวจพื้นที่ของป่าชุมชน นายพนม โนนพิมาย คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด กล่าวว่า “คณะกรรมการป่าชุมชนก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับทาง SYS ทุกครั้ง โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการให้กับทาง SYS ทั้งก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีการช่วยเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และวางแผนในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะแบ่งทีมงานให้เป็นพื่เลี้ยงแนะนำแต่ละจุดของกิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงติดตามผลงาน เช่น ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาบำรุงต้นไม้หลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้จะช่วยดักตะกอนดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองของชุมชน และช่วยรักษาแหล่งต้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในวงกว้างในพื้นที่ป่าชุมชน และยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด รวมถึงสร้างออกซิเจนให้กับชุมชนในพื้นที่อีกด้วย ต้องขอขอบคุณ SYS ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนของป่าชุมชนสืบไป”