โอกาสและความเสี่ยงอสังหาฯในปี 2561

โอกาส

1.  การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น

2.  การท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นช่วยผลักดันให้ธุรกิจการให้บริการและธุรกิจค้าปลีกเติบโต

3.  การขยายระบบสาธารณูปโภคเปรียบเสมือนตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาโครงการ

4.  ธนาคารผ่อนปรนเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่พักอาศัย

5. การลงทุนจากต่างชาติในรูปแบบของการร่วมทุนพัฒนาโครงการ

6.  การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์

7.  โอกาสการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี)

ความเสี่ยง 

1. ราคาที่ดินที่สูงเกินไปทำให้การพัฒนาโครงการเป็นไปได้ยาก

2.  ความสามารถในการซื้อที่พักอาศัยในตลาดระดับกลางและระดับล่างมีน้อย

3.  ความเสี่ยงที่จะเกิดซัพพลายล้นตลาดในหลายภาคธุรกิจ หากโครงการใหม่ที่วางแผนไว้เริ่มก่อสร้างในเวลาเดียวกัน

4.  ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง

5.  นโยบายด้านภาษีที่ยังไม่มีความแน่นอน

6.  อัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มสูงขึ้

ที่มา ซีบีอาร์อี