“สถาปนิก’62” จุดประกายแนวคิด Green พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“สถาปนิก’62” จุดประกายแนวคิด Green

พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมการออกแบบ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ ภาวะโลกร้อนและขยะที่เป็นมลภาวะต่อโลก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมนุษย์เริ่มใส่ใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แนวคิด “Green” จึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกพร้อมใจกันรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด  มุ่งมั่นสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดงาน “สถาปนิก’62” ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ที่ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานในความตั้งใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างต่างๆ

การจัดงาน สถาปนิก’62 ที่ผ่านมาเป็นเหมือนจุดเล็กๆ ที่กระตุ้นให้หลายหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิด กรีน อยู่ ดี Living Green ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์สีเขียว (Green Experience) ต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการออกแบบการจัดงานและโซนนิทรรศการต่างๆ โดยในงานนี้มีพาวิลเลี่ยนที่ดีไซน์จากท่อกระดาษ ซึ่งสามารถถอดประกอบติดตั้งและนำไปใช้ใหม่ได้ สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย กระดาษที่นำมาใช้มาจากการใช้ไม้ที่ปลูกทดแทนและรีไซเคิลได้ รวมถึงการจัดการในด้านต่างๆ ภายในงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่งผู้ที่จะมาร่วมชมงานเพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถส่วนตัวให้น้อยลง เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหามลภาวะ และลดการสร้างขยะได้มากขึ้น โดยใช้การสแกน QR Code ในเข้างานและสามารถดูข้อมูลต่างๆ ของงานอย่างครบถ้วนได้จากแอปพลิเคชั่น ASA โดยไม่ต้องใช้กระดาษมากมายอย่างที่ผ่านมา

สำหรับการลงทะเบียนเข้างาน ในปีนี้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นตัวช่วย เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ แม้ในด้านอาหารก็ยังนึกถึงสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ใช้ภาชนะจากพลาสติกหรือโฟม ภาชนะที่ใช้ต้องสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หรือเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และลดการใช้อาหารแช่แข็ง เพื่อลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์จากการประกอบอาหารและการขนส่ง การลดขยะพลาสติก ซึ่งในงานนี้ก็มีการเตรียมจุดรับน้ำดื่มสะอาดเอาไว้ ผู้เข้าชมงานสามารถนำแก้วน้ำส่วนตัวมาเติมน้ำดื่มในงานได้เอง เพื่อลดการเกิดขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงานในการกำจัดขยะ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ให้ต่ำเกินไป เพื่อลดกำลังการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้สามารถบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ทางด้านผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าก็ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมมานำเสนอ รวมถึงการออกแบบบูธให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน เช่น การใช้วัสดุหรือวิธีการออกแบบให้สามารถนำชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของบูธไปใช้ในงานต่อไปได้ การออกแบบบูธเพื่อให้ใช้ไฟฟ้าน้อย วิธีการก่อสร้างให้เกิดฝุ่นน้อย เป็นต้น ซึ่งการออกแบบบูธครั้งนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับบูธที่จัดทำอย่างสร้างสรรค์ถึง 3 ประเภท คือ รางวัลการออกแบบบูธที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน ปี 2562 กรีนอยู่ดี : Living Green รางวัล Living Booth ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดี สวยงาม ปลอดภัย และ รางวัล Green Booth ที่เลือกใช้วัสดุต่าง ๆ รวมถึงการขนส่ง การกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ต่างๆ ภายในงานอีกมากมายที่แสดงถึงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น Green Building Showcases นิทรรศการแสดงแนวคิดการออกแบบอาคารสีเขียวจากนักออกแบบไทยและต่างประเทศ ซึ่งคัดสรรจากสมาชิก Arcasia 21 ประเทศ Go Zero Waste โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่นำเสนอแนวทางการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการเรียนรู้วิธีกำจัดขยะ โดยเน้นไปที่ลดการสร้างขยะ แยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่มีต้นเหตุมาจากขยะ และลดปัญหาขยะในมหาสุมทรและแหล่งน้ำต่าง ๆ Innovative Green Product นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม ASA International Design Competition 2019 นิทรรศการประกวดงานออกแบบระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Uncanny Sustainability เพื่อค้นหาไอเดียการออกแบบที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจและนำไปต่อยอดได้ และหมอบ้านอาสา ที่มาช่วยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการสร้างบ้าน เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เป็นต้น

การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นได้จากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้ผู้จัดงานอื่นๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน การกำจัดขยะ รวมถึงการจัดการอื่นๆ ที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้คนไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับงานสถาปนิก’63 ในปีหน้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563 ในคอนเซ็ปต์ใหม่ “Heritage”
ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.asa.or.th/architectexpo เเละ Facebook: ASA CREW