มองตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาฯ ในปี 2562 น่าจะมีมูลค่าการพัฒนาใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้า โดยยังคงมีแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ถึงแม้ว่าจะเติบโตในอัตราที่ลดลงบ้าง ทั้งนี้จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น คนไทยที่มีรายได้หรือเงินเดือนประจำยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเงินเฟ้อ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนด้านต่างๆ ยังคงเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะใน EEC

แต่ทั้งนี้ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากความเข้มงวดในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น หนี้ครัวเรือน มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เข้ามาควบคุมอัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน (LTV) ซึ่งทำให้บ้านหลังที่สองหรือราคาที่สูงกว่าสิบล้านบาทขึ้นไปได้รับผลกระทบ อีกทั้งความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก ทั้งในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ราคาพลังงาน และสงครามการค้า ฯลฯ

อย่างไรก็ตามคาดว่าต้นทุนค่าก่อสร้างน่าจะทรงตัว และไม่น่าจะมีปัญหาแรงงานเหมือนหลายปีก่อนหน้า แต่ผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินต้นทุนสูงเกินไป หรือซื้อมากไปจะประสบปัญหาภาระหนี้ ภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ต้องแบกรับ สินค้าคงคลังจำนวนมาก คาดว่าเจ้าของที่ดินที่ตั้งราคาขายที่ดินดิบในราคาที่สูงเกินจริง หรือเกินความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาจะค่อยๆ ปรับลดลงให้เป็นจริงมากขึ้น