ยงทวี โพธิษา สุรินทร์ วราชุน ร่วมกันนำกล้าไม้จากโครงการมาปลูกที่สวนสาธารณะของกทม. Rez